NITSoftware

تدارکات و لجستیک


مشخصات و امکانات سیستم تدارکات

سیستم تدارکات بخشی از سیستم یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت است که در طراحی آن، ارتباطات مورد نیاز باسایر سیستم ها به خصوص سیستم های انبار، خزانه داری و برنامه ریزی تامین مواد در نظر گرفته شده است. این سیستم با ایجاد انسجام و هماهنگی درفرآیندهای مرتبط، از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری می کند.
تدارکات، یکی از ارکان اساسی فعالیت در سازمان ها و مؤسسات اقتصادی به شمار می آید، زیرا اجرای سیاست ها و راهکارهای شایسته ی بازرگانی – خرید، بسیار حساس و سرنوشت ساز است.
اجرای سیاست های مؤسسات تجاری و تولیدی در امر خرید و پاسخ به موقع به درخواست کالا و خدمات مراکز درخواست کننده، مستلزم استقرار سیستم کارآمد تدارکات (بازرگانی – خرید) است، زیرا دسترسی به اطلاعات روز کالاهای مورد نیاز، مانده ی حساب فروشندگان، امتیازات اعطایی به آن ها، اولویت بندی خرید کالاها و خدمات و .... پیش نیاز هرگونه مصلحت اندیشی برای خرید و اجرای سیاست های یاد شده است.
تدوین سیاست های آتی و مؤسسات، به نگرش در عرصه‌ی رقابت و استخراج گزارش های لازم از عملیات انجام یافته‌ی خرید وابسته است. بنابراین، سیستم بازرگانی – خرید باید امکان ارایه‌ی     گزارش های مناسب از زوایای مختلف برای تجزیه و تحلیل را برای مدیران داشته باشد.


امكانات موضوعی سيستم:

 • ثبت اطلاعات فروشندگان و طبقه بندی آنها به تفکیک نوع کالاهای قابل عرضه.
 • ثبت اطلاعات نمایندگی های فروشندگان.
 • ثبت اطلاعات کالا و طبقه بندی آنها.
 • ثبت مشخصات فنی و مستندات تصویری کالا.
 • دریافت، ثبت و اصلاح درخواستهای خرید.
 • دریافت مکانیزه اطلاعات درخواست خرید از سیستم انبار.
 • امکان تخصیص اتوماتیک درخواست های خرید به کارپردازان و گروهای خرید.
 • امکان تعیین مراحل مختلف به ازای هر سفارش و اصلاح مراحل مربوطه.
 • امکان معرفی مراحل استاندارد کاری سفارشات.
 • امکان برنامه ریزی کاری برای هر سفارش و محاسبه تاریخ تقریبی رسید سفارش.
 • تشکیل پرونده سفارش از طریق انتخاب اقلام مورد نظر از چندین درخواست خرید.
 • امکان خرید بدون پیش فاکتور برای خریدهای بدون استعلام.
 • استعلام خرید از فروشندگان مربوط به اقلام سفارش.
 • پیشنهاد سیستم جهت استعلام از فروشندگان مربوط به اقلام سفارش بر اساس اطلاعات سفارشات قبلی و اطلاعات گروه های کالای عرضه شده توسط فروشندگان.
 • دریافت و ثبت اطلاعات پیشنهادهای قیمت فروشندگان.
 • تهیه صورت مقایسه بین استعلامهای دریافتی ( COMPARISON LIST ).
 • ثبت مراحل پیگیری خرید و بروزآوری تاریخ عملکرد هر مرحله.
 • محاسبه تاریخ تقریبی رسید کالا به ازای هر ثبت عملکرد و تغییر در مراحل خرید.
 • امکان پیگیری سفارشاتی که حمل آن به دفعات صورت می گیرد.
 • ارائه آخرین وضعیت سفارشات ( موجودی در راه ).
 • تعیین مغایرتهای اقلام سفارش شده و دریافت شده.
 • امکان ایجاد بانک اطلاعاتی از خریدهای گذشته و ذخیره اطلاعات ضروری در مورد کالا، منابع تامین، شرکتهای فروشنده و....
 • ثبت اطلاعات هزینه ای سفارشات.
 • کنترل تنخواه های خرید.
 • ارسال درخواست پرداخت به سیستم نقدینگی.
 • صدور سند مکانیزه مالی به سیستم حسابداری.
 • آنالیز هزینه های سفارشات و محاسبه قیمت تمام شده خرید هر  قلم سفارش.
 • ارسال قیمت تمام شده اقلام سفارش به سیستم انبار.
 • تولید گزارشات از مراحل پیگیری و بانک اطلاعات خریداز جمله :
  گزارش برنامه هفته جاری گروههای خرید
  گزارش آخرین وضعیت سفارشات
  گزارش تاخیر اقدامات سفارشات
  گزارش درخواستهای سفارش نشده
  گزارش هزینه های سفارشات و قیمت تمام شده سفارش
  گزارش تعهدات مالی سفارشات جهت تأمین نقدینگی
  کنترل سررسید تعهدات تضمینی سفارشات جهت داد و ستد.

مشخصات و امکانات سیستم تدارکات

حقوق و دستمزد

خلاصه امكانات سيستم حقوق و دستمزد

 • انجام عمليات مربوط به حقوق و دستمزد شامل محاسبه حقوق و مزايا ، محاسبه اضافه كار ، نوبتكاري ، شبكاري ، مأموريتهاي مختلف برحسب روز / ساعت و ….
 • انجام محاسبات ماليات براساس جدول ماده 131 و يا غير جدولي مانند 10% ، 5% ، كه اين محاسبات مورد تأييد حسابرسان با تجربه و منطبق با قوانين مالياتي وزارت دارائي مي باشد .
 • ساخت فلاپی مالیات حقوق و دستمزد.
 • انجام محاسبات انواع بيمه شامل بيمه تأمين اجتماعي، خدمات درماني، عمروحوادث، بیمه دانا و سايربيمه هاي درصدي و يا مبلغي دیگر .
 • انجام محاسبه مساعده با توجه به ضوابط و مقررات حاكم در هر شركت يا مؤسسه براساس مباني و ضرائب گوناگون .
 • انجام محاسبات مربوط به وامهاي مختلف كاركنان .
 • انجام محاسبات انواع پس انداز درصدي يا مبلغي براساس مباني و ضرائب مختلف .
 • انجام محاسبات انواع ذخائر شامل ذخيره عيدي ، ذخيره سنوات ، ذخيره مرخصي و ذخیره بن .
 • امكان معرفي انواع كدهاي كسروپرداخت براساس ضوابط موجود در هر مؤسسه يا شركت .
 • امكان اعمال كليه تغييرات ناشي از تغيير قوانين ( مثلاً جدول مالياتي يا درصد و سقف بيمه و …) بدون نياز به تغيير در برنامه ها و وجود كارشناسان سيستم .
 • قابليت تعريف ضوابط صدور سند مالي توسط استفاده كننده و صدور سندمالي به صورت مكانيزه براساس ضوابط تعريف شده .
 • تفكيك و طبقه بندي هزينه ها جهت صدورسند مكانيزه حقوق و دستمزد .
 • امكان پرداخت حقوق و مزايا به تفكيك كارخانجات مختلف، محل كارهاي مختلف یا شعب متفاوت .
 • امكان تهيه گزارشات موردي ، مديريتي و آماري حول كليه محورهاي اطلاعاتي بدون نياز به   برنامه نويسي
 • ارائه گزارشات استاندارد سيستم . ( شامل گزارش بيمه ، ماليات ، ليست بانك . مراكز هزينه ، فيش حقوق ، احكام پرسنل ، ليست وامها به تفكيك نوع وام و گزارشات ساليانه و ليست مساعده و … )
 • امكان تعيين رمزهاي ورودي به بخشهاي مختلف سيستم براي طبقه بندي و شناسائي        استفاده كنندگان جهت حفاظت اطلاعات از دسترسي غيرمجاز
 • گردآوري اطلاعات ضوابط عمومي شركت جهت تسريع در داده آمائي و عدم ورود اطلاعات تكراري مشترك بين كاركنان
 • امكان كنترل اطلاعات وارده با استفاده از انواع ويرايشهاي مورد نياز
 • حفاظت و امنيت اطلاعات بوسيله ذخيره و بازيابي اطلاعات و تهيه نسخ پشتيباني
 • امكان نگهداري اطلاعات كليه پرسنل اعم از پرسنل شاغل در شركت يا افراديكه با شركت قطع رابطه كرده اند .
 • صدور احكام پرسنلي به صورت مكانيزه در صورت درخواست كارفرما .
 • امكان ساخت و ارسال اطلاعات مورد نياز سازمانها از طريق ديسكت (مثلا سازمان تأمين اجتماعي و بانكها )
 • امكان برقراري ارتباط با كارت ساعت هاي استاندارد در صورت درخواست كارفرما

حسابداری صنعتی


مشخصات فنی و امكانات سيستم بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )

ماموريت اين سيستم ارزيابي عملكرد توليد از ديدگاه مالي ، همچنين قيمت تمام شده محصولات توليد شده ، ضايعات كار ، مواد و انحراف از فرمول ساخت ، كمك به تصميم گيري مديريت در نحوه اداره بهينه كار و بودجه بندي توليد مي باشد . اين وظايف از تلفيق اطلاعات سيستمهاي مالي ، كنترل توليد، انبار ، فروش ، حقوق و دستمزد ، خريد ، دارائيهاي ثابت و ابزار و تسهيلات تعبيه شده در سيستم حاصل مي گردد .


امكانات موضوعی سيستم:

 • محاسبه قیمت تمام شده محصولات و نیمه ساخته بصورت ماهیانه .
 • تسهیم هزینه های خدماتی بصورت یکطرفه و دوطرفه .
 • گردآوری ، ذخیره سازی و بروزرسانی اطلاعات مبانی تسهیم .
 • ارتباط با سایر سیستم ها و دریافت اطلاعات پایه ای از دو طریق :
  1. بصورت اتوماتیک از سیستم های مربوطه . مصرف مواد از سیستم حسابداری انبار ، دریافت محصول از خطوط و فروش محصولات از سیستم فروش، آمار مواد و تولید وتوقف      ماشین آلات از سیستم عملکرد تولید ، هزینه دستمزد و سربار از سیستم مدیریت مالی ، اطلاعات مبانی تسهیم از سیستم های حسابداری انبار(ارزش حواله های صادرشده)، حقوق و دستمزد ( تعداد نفرات ) ، داراییهای ثابت (ارزش دارائی) و ....... .
  2. امکان ورود اطلاعات ذکر شده فوق بصورت دستی . 
 • دريافت و ثبت اطلاعات ساختار محصول ( B.O.M ) به تفكيك فرمولهاي مختلف .
 • دريافت و ثبت اطلاعات ضرايب سهم بری محصولات .
 • امكان شبيه سازي بر اساس تغييرات مشخص روي اطلاعات گذشته و محاسبه قيمت تمام شده به دفعات جهت بودجه بندي .
 • امكان تعيين نرخهاي مختلف بكارگيري ماشين آلات از طريق انتخاب محدوده هاي گوناگون انواع كار .
 • تهيه صورت مغايرت اقلام مصرفي ، توليدي و فروش رفته .
 • ارائه گزارش توجيهي نحوه محاسبه قيمت تمام شده بتفكيك فرمول ساخت .
 • ارائه گزارش توجيهي نحوه انجام تسهيم هزينه .
 • ارائه گزارشات موردي به تفكيك مركز توليدي ، خدماتي ، اداري .
 • ارائه مغايرت مواد و ماشين آلات در سطوح كارخانه ، محصولات ، فرمولهاي ساخت و اقلام تشكيل دهنده هر محصول .
 • تعيين حدود دسترسي كاربران به قسمتهاي مختلف سيستم ( در پايين ترين سطح اجراي سيستم )
 • امكان تهيه نسخه پشتوانه ( BACKUP ) از اطلاعات به صورت اتوماتيك و دستي .
 • حركت در قسمتهاي مختلف سيستم بدون نياز به خروج از قسمتهاي قبلي .
 • برقراري ارتباط اطلاعاتي با سايرسيستمهاي موجودهرسازمان.(ارسال ودريافت اطلاعات پایه ای )
 • ** لازم به ذكر مي‌باشد كه ارسال و دريافت اسناد فقط منوط به مجموعه سيستمهاي شركت مهندسي نرم افزار فن‌آوري اطلاعات نوين نمي‌باشد.

مشخصات فنی و امكانات سيستم بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )

 • تهران - خیابان سمیه - بین مفتح و فرصت - ابتدای خیابان رامسر پلاک 60 ساختمان پارس
 • ۰۲۱-۸۸۵۹۴۳۱۳
 • ۰۲۱-۸۸۵۹۴۳۱۳
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا